اخبار دفتر

آموزش زیست محیطی دانش آموزان ابتدایی منطقه 9 تهران در دومین روز هفته کودک ومحیط زیست

آموزش زیست محیطی دانش آموزان ابتدایی منطقه 9 تهران در دومین روز هفته کودک ومحیط زیست

کارشناسان دفتر مشارکت های مردمی ومسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست در دومین روز هفته کودک ومحیط زیست با حضور در دبستان شهید رجبی منطقه 9 آموزش و پرورش به آموزش مسائل محیط زیست برای دانش آموزان اقدام نمودند.
کارشناس
عكس های مرتبط :
بيشتر