اخبار دفتر

پنجمین نشست تخصصی سمن های محیط زیست در حوزه معاونت محیط زیست دریایی و تالابها

پنجمین نشست تخصصی سمن های محیط زیست در حوزه معاونت محیط زیست دریایی و تالابها

پنجمین نشست تخصصی سمن های محیط زیست در حوزه معاونت محیط زیست دریایی و تالابها با موضوع "وضعیت محیط زیست دریایی و تالابها "و "تدوین برنامه های مدیریت مشارکتی در حفاظت از محیط زیست دریایی و تالابهای کشور" با حضور دکتر میرشکار مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی ، دکتر باقرزاده کریمی مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالابها ، دکتر الماسی مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی و دکتر فداکار مدیر کل دفتر سواحل و تالاب های ساحلی، دکتر مرادی مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست و آقایی مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی در روز چهارشنبه 10/07/1398 از ساعت 9 الی 12 در محل سالن سرو سازمان برگزار شد .
در این نشست گزارش کلی از وضعیت محیط زیست دریایی و تالابهای کشور ارائه گردید و همچنین نمایندگان سمن های حاضر در نشست در خصوص تدوین ساختار مشارکت آگاهانه در برنامه های حفاظت از محیط زیست دریایی و تالاب های کشور نظرات خود را ارئه دادند .
بيشتر