اخبار دفتر
بيشتر

دستورالعمل ها

لینک ها

رویداد ها

بيشتر

مطالب روز

1395/6/7 یکشنبه

شرح وظایف دفتر
ماموریت های دفتر

پدرام جدی سرپرست دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی


 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس

 
پدرام جدی


 
سرپرست دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی

 
88233072


 
علی بابازاده معاون دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی 42781889
داخلی 1889
مجتبی کمالو مسئول دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی 42781899
42781898
88233072
فکس
88233071
ساره گل محمدی رییس گروه مشارکت و مسئولیت اجتماعی 42781805
داخلی 1805
رعنا محمدی رئیس گروه آموزش و ترويج حفاظت محيط زيست 42781460
داخلی 1460
صابره زیرک کارشناس مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی 42781848
داخلی 1848
محمد صدقی آموزش و ترويج حفاظت محيط زيست 42781854
داخلی 1854
پروانه ایوانکی آموزش و ترويج حفاظت محيط زيست 42781853
داخلی 1853
فرید خلجی علیایی کارشناس مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی 42781854
داخلی 1854
یارمحمد بای کارشناس مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی     42781851
داخلی 1851
شکوفه بسیم آموزش و ترويج حفاظت محيط زيست 42781907
داخلی 1907
محمد شهبازی کارشناس 42781851
داخلی 1851


 

استاندارد ها

اقدامات و برنامه ها