اخبار دفتر
بيشتر

دستورالعمل ها

لینک ها

رویداد ها

بيشتر

مطالب روز

1395/6/7 یکشنبه

امیر عبدوس
سرپرست دفتر مشارکت های مردمی ومسئولیت اجتماعی


 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس

 
امیر عبدوس


 
سرپرست دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی

 
88233072


 
علی بابازاده معاون دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی 42781889
داخلی 1889
مجتبی کمالو مسئول دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی 42781899
42781898
88233072
فکس
88233071
ساره گل محمدی رییس گروه مشارکت و مسئولیت اجتماعی 42781805
داخلی 1805
رعنا محمدی رئیس گروه آموزش و ترويج حفاظت محيط زيست 42781460
داخلی 1460
صابره زیرک کارشناس مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی 42781848
داخلی 1848
محمد صدقی آموزش و ترويج حفاظت محيط زيست 42781854
داخلی 1854
پروانه ایوانکی کارشناس مشارکت های مردمی ومسئولیت اجتماعی 42781853
داخلی 1853
فریدرضا خلجی علیایی کارشناس مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی 42781854
داخلی 1854
یارمحمد بای کارشناس مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی     42781851
داخلی 1851
شکوفه بسیم آموزش و ترويج حفاظت محيط زيست 42781907
داخلی 1907
محمد شهبازی کارشناس مشارکت های مردمی ومسئولیت اجتماعی 42781851
داخلی 1851
سمیه نجفی کارشناس مشارکت های مردمی ومسئولیت اجتماعی 42781853
1853


 

استاندارد ها

اقدامات و برنامه ها